Sedan länge har kommunen som mål att växa med 700 invånare per år. Befolkningsutvecklingen ska trygga ekonomin. Det är i alla fall förhoppningen.

Det förslag till en översiktsplan som kommunens tjänstemän har tagit fram präglas av tillväxtmålet - men inte ohämmat. Hållbar utveckling och bevarad attraktionskraft har varit viktiga utgångspunkter i arbetet med att skapa ett Nyköping som är 14 000 själar större än i dag.

– Vi har tittat på vad som är attraktivt med Nyköping och lockar nya invånare. Bra kommunikationer och närhet till havet är två viktiga aspekter, säger Johanna Friberg, projektledare i arbetet med översiktsplanen Nyköping 2040.

Artikelbild

| En stor utveckling kommer att ske kring Nyköpings resecentrum (längst till höger i bilden). De vita blocken visar var bebyggelse kan planeras – inte hur byggnaderna kommer att se ut.

I förslaget pekas till exempel området vid Stadsfjärden och Brandholmen ut som intressant för bostadsbebyggelse. Här finns närheten till havet men i dag består området till ganska stora delar av industrier. Den nuvarande bussdepån finns också på platsen.

– När Nyköpings resecentrum står färdigt blir placeringen av bussdepån tokig och den kan behöva flyttas, säger Per Skyllberg, översiktsplanerare.

På grund av kommunikationsmöjligheterna pekas området runt det nya resecentrumet - som ska utgöra Nyköpings station på Ostlänken - också ut som intressant för bostadsbebyggelse.

Även centrala Nyköping lyfts fram. Här handlar det om förtätning och om bygga på ett sätt som bevarar stadskärnans karaktär, berättar Per Skyllberg.

De utpekade områdena ligger redan i dag nära tätortens service. Dessutom har översiktsplanen utrymme för ytterligare offentlig och kommersiell service på platserna. Ur hållbarhetssynpunkt är det viktigt, förklarar Johanna Friberg.

– Det minskar behovet av transporter och det är värdefullt, säger hon.

En rad andra områden, såväl på landsbygden som i tätorten, pekas ut som intressanta för exploatering. Merparten av de nya Nyköpingsborna lär dock bo i tätorten, bedömer Johanna Friberg och Per Skyllberg.

Som så mycket annat påverkas arbetet av coronaepidemin. Just nu är planen ute på samråd, men en rad möten har ställts in på grund av risken för smittspridning. Däremot är det möjligt att ta del av förslaget på kommunens hemsida och lämna synpunkter digitalt. 

– Vi är angelägna om att få in synpunkter på det här förslaget. Kanske kommer vi att förlänga samrådstiden. Vi får se hur vi kan lösa situationen, säger Johanna Friberg.