Ärendet har nu nått ända till Mark- och miljödomstolen efter att ha blivit nekat hos Nyköpings kommun och därefter av Länsstyrelsen. 

I överklagan framhåller Ruth Hylander att systemet som hon vill använda sig av, något som SN skrivit om tidigare, borde ses som en innovation. Då det kan hjälpa till att minska, det växande berget med avloppsslam, vattenbristen, behovet av mat odlad med minimal miljöpåverkan och därför anser hon att fallet borde prövas av Mark- och miljödomstolen. 

– Min rena skit ska inte blandas med reningsverkens sörja – min skit tillhör min fastighet och jag behöver den för min rena mat, säger hon.

I det sista beslutet från Länsstyrelsen anser myndigheten att Ruth inte visat "att omhändertagandet av WC-avloppsvatten (fekaliedelen) och matavfall inte riskerar att medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljö".

Vanligtvis transporteras hushållens fekalier via avloppsrören till ett reningsverk, där fekalierna behandlas. Men med Ruths metod skulle behandlingen, av avföringen, ske genom att den ligger kvar i en sluten tank under fem månader innan den därefter används som näring på åkern.

I överklagan uppges även att jordarten på gården samt gårdens läge minskar den möjliga påverkan för föroreningar till grundvatten och närliggande vattendrag. Ruth Hylander hänvisar även till att ett system liknande det som föreslagits redan godkänts och används på två platser på Gotland.