Antalet konkurser i Sverige ökade för 2019 med 2,6 procent i jämförelse med året innan. Men Sörmland gick en helt annan väg. Här minskade antalet konkurser med 14,4 procent att jämföra med Stockholms län där antalet konkurser ökat med 10,4 procent. 

Harald Stjerna, pressansvarig på Syna tycker statistiken ska ses som en indikation men samtidigt vara försiktig. 

– Det gäller att titta på vilka aktiebolag det är. Det kan ha hänt något extremt året innan, säger han. 

De branscher, sett till hela Sverige, som generellt sett drabbats hårdast är bygg och anläggning. De har börjat känna av en konjunkturavmattning precis som restaurangbranschen, analyserar Stjerna. En annan bransch med betydande och växande problem är handeln, där framför allt mindre butiker har det kämpigt som en följd av ökad e-handel och höga lokalhyror.   

Under 2020 är att kravet på aktiekapital halverats från 50 000 kronor till 25 000 kronor, för att det ska bli lättare att starta eget. Harald Stjerna, pressansvarig på Syna är mycket kritiskt till sänkningen.

– Det är snurrigt att slippa personligt ansvar genom att bara gå in med bara 25 000. Det missbrukas redan idag och nu blir det enklare för fler, säger han.

Det totala antalet aktiebolag i hela Sverige som försattes i konkurs under 2019 var 6308. I Sörmlands gick 143 bolag i konkurs under förra året jämfört med 167 under 2018.

I UC:s statistik som också är kreditinformationsföretag är Sörmland inte lika märkvärdigt. Enligt deras beräkningar är minskningen av antalet konkurser i länet på sju procent för 2019. De har tagit hänsyn till aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer, vilket kan förklara varför statistiken skiljer sig så pass mycket från Syna.

 Konjunkturer påverkar antalet konkurser men en stor del handlar även om oseriösa företag, enligt UC. 

- Vår analys av 2019 visar att minst ett av fyra bolag som har gått i konkurs under året visar tecken på bedrägligt eller oseriöst beteende. Det rör sig om bolag som inte betalar skatter som de ska, som fuskar med moms och arbetsgivaravgifter och har orimliga årsredovisningar, skriver Richard Damberg, ekonom på UC på deras sajt.

När UC spår in i framtiden ser de att de oseriösa bolagen fortsätter att vara en stor andel av de konkursade bolagen. De ser också att de nystartade företagen är fortsatt överrepresenterad och under 2020 och beräknar att 2 procent av alla detaljhandelsbolag kommer att hamna på obestånd.

Enligt UC:s statistik är Norrbotten det län där antalet konkurser minskade mest i jämförelse med 2018. Där minskade antalet företag som hamnat i obestånd med hela 21 procent. Gotland visade det motsatta och där ökade antalet bolag med 21 procent.

- Enligt konjunkturinstitutet minskar allmänhetens förtroende för Sveriges ekonomi. Det kan komma att påverka vår konsumtion och antalet konkurser framöver, säger Richard Damberg,

Konjunktursinstitutet gör kontinuerliga prognoser. De ser att den svenska ekonomin har gått in i en tydlig avmattningsfas vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur, i deras senaste prognos från december 2019. De tror att konjunkturen fortsätter att försvagas den närmaste tiden. Både hushåll och företagare är mer pessimistiska inför framtiden. Företagens anställningsplaner pekar på oförändrad sysselsättning de kommande tre månaderna.