Debatt Hur ska Nyköpings resecentrum med omgivningar utformas med hänsyn till trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet? Parallellt med järnvägsplanearbetet pågår kommunens detaljplan för resecentrum och det nya bostadsområdet Nöthagen. I samband därmed planeras en planskild korsning vid Hemgården. Utbyggnad av ett nytt bostadsområde i Dammgruvan ligger också i framtiden.

I samarbete med Region Sörmland planerar kommunen för ett parkeringshus på den befintliga parkeringen vid Brunnsgatan. Några planer för det strategiskt viktiga Sunlightområdet, som delvis är en vit fläck på kommunens sammanställning över gällande detaljplaner, synes däremot inte föreligga. 

Det går inte i dag att göra en konsekvensbedömning av framtida trafiksituation och miljöförhållanden i staden. Det pågående arbetet med översyn av kommunens översiktsplan måste därför ta en helhetssyn på trafikfrågorna som grund för detaljplanearbetet. 

Kommunen har efter samråd om detaljplanen bestämt att resecentrum ska tillgodose en möjlig framtida persontrafik på TGOJ-banan. För Oxelösunds del föreligger två alternativ, med och utan byte. Föreliggande järnvägsplaneförslag redovisar inte något av detta. Med en förlängning västerut av den södra perrongen skulle TGOJ-banan kunna få anslutning till övriga resecentrum. 

Om alla perronger förlängs mot öster på broarna över Brunnsgatan skulle man kunna undvika att gående och cyklande från de östra stadsdelarna tvingas passera Brunnsgatan (gäller även gående från det eventuella parkeringshuset). Det skulle öka trafiksäkerheten och framkomligheten för all trafik i området. En cykelparkering förutsätts kunna anläggas öster om Brunnsgatan.

Den stora verksamhetsbyggnaden väster om Brunnsgatan kommer att dölja och förta resecentrum, samt ge låg orienterbarhet. Platsen borde reserveras för anläggningar som har direkt samband med resecentrumfunktionen.  Till exempel parkeringsplats alternativt parkeringshus i högst två våningar, avskilt från Brunnsgatan med trädplantering. Att förlägga ett parkeringshus för tågresenerärer på regionens parkering är direkt olämpligt. Avståndet är tidsmässigt för stort eftersom det uppstår konflikter när resenärerna ska korsa Brunnsgatan i brådskan för att nå tåget.

Föreliggande järnvägsplan saknar en redovisning av befintlig gång- och cykelbro över TGOJ-banan. Detta är märkligt med hänsyn till dess betydelse för Högbrunn-Hemgårdsområdet och speciellt för de verksamheter som är under utveckling vid Sunlight. En ny planfri korsning borde vara aktuell. Med parkeringsplatser och bussangöring i detta område skulle resande från Oxelösund och orterna väster om Nyköping inte behöva ta sig in i Nyköpings centrala trafikapparat. Även fjärrbusstrafiken skulle kunna ha sin hållplats där för att snabbt angöra Nyköping med minsta inverkan på trafiken i centrum.