Debatt Det är uppenbart att för lite görs för att minska den globala uppvärmningen. Det blev också mycket tydligt vid det senaste klimatmötet i Madrid. Men det finns också exempel på goda initiativ och positiva satsningar. Ett sådant exempel med stor betydelse för Sverige och Sörmland är SSAB:s planer på att utveckla en mer miljövänlig stålproduktion som har potential att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser. 

 

För att utveckla detta behöver SSAB ökad tillgång till elkraft. Vattenfall vill lösa SSAB:s elkraftsbehov genom att dra två nya 130 kV luftledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund. Tyvärr är det underlag som Vattenfall hittills presenterat bristfälligt. 

I länsstyrelsens yttrande om Vattenfalls samrådsunderlag den 14 juni, upprepas inte mindre än 13 gånger ord och meningar som: brister i underlaget, länsstyrelsen saknar underlag, saknas uppgift om, saknas resonemang, saknas en analys och så vidare.

 Enligt Miljöbalken ska samrådsunderlag distribueras i god tid för att synpunkter ska kunna samlas in. Vattenfall lät hålla samrådet mellan den 27 maj till den 26 juni 2019 - och uppfyller enligt egen bedömning gällande krav. Även om samrådstiden möjligen klarar miljöbalkens krav måste man ifrågasätta lämpligheten av en så kort samrådstid för ett så stort och miljöpåverkande projekt. Dessutom i den tidsperiod, inför sommaren, då de flesta berörda är som mest upptagna. Det gäller såväl landsbygdens näringsidkare, de gröna näringarna som miljöorganisationer och myndigheter.

 

Helstatliga Vattenfall borde vara bra på transparens. SSAB som är i stort behov av elkraften har i många sammanhang kommunicerat att de behöver en ny 400kV ledning. Vattenfall har inte kunnat svara på varför bolaget i stället vill bygga två 130 kV-ledningar. En befogad misstanke är att de först drar dessa, vilket kräver en enklare tillståndsprocess, för att så fort de ledningarna är klara ansöka om att få bygga ut till 400 kV. En annan anledning kan vara att man vill ta den här affären själv, i stället för att låta Svenska Kraftnät bygga 400 kV till Oxelösund. Men transparent kan man inte säga att Vattenfall varit i denna process.

 

Varför ska vi överhuvudtaget ha statliga affärsdrivande bolag som visar sig hantera samrådsprocessen på ett betydligt sämre sätt än kommersiella privata aktörer? Ta nu chansen Vattenfall innan det är för sent! Utred på ett seriöst sätt hur alternativen nedgrävning och sjökablar kan minska miljöskadorna på vår unika sörmländska natur. Gör därför om samrådsprocessen, var korrekta, öppna och transparenta!